ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Sivun alalaidasta löydät video-ohjeen rahoitushakemuksen täyttöön.

Koronavirusepidemian vaikutukset yritysten liiketoimintaan

Koronavirusepidemia aiheuttaa merkittäviä häiriöitä yritysten liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen. Yritysten kannattaa olla ajoissa yhteydessä pankkiinsa ja Finnveraan, jos on tarvetta lisäkäyttöpääomalle tai lyhennysohjelmien järjestelyille. Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä. Yksinyrittäjien tilanteen auttamiseksi on valmisteilla työttömyysturvan väliaikainen laajennus, jonka perusteella yksinyrittäjät saavat työttömyyskorvausta tietyin ehdoin.

Talousapu-neuvontapalvelusta saa myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on

029 502 4880 ja se on avoinna arkisin klo 9.00–16.00.

Yritysten käytettävissä ovat myös toiminnan arviointiin ja suunnitteluun ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut. Analyysi- ja Konsultointipalvelujen päivähinta on 30 euroa + alv.
www.yritystenkehittamispalvelut.fi

 

ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä

Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

Kenelle

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

 • joissa työskentelee hakemuksen jättämishetkellä enintään viisi henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa
 • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
 • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
 • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joissa työskentelee enemmän kuin viisi henkilöä.

Yritykset, jotka työllistävät yli viisi henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Yrityksen ei tule hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta.

Avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea.  De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.

Avustusta voidaan myöntää koko maassa (pl. Ahvenanmaa).

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea

Avustusta myönnetään

 1.    tilanneanalyysin tekemiseen tai
 2.    kehittämistoimenpiteisiin

Voit hakea avustusta yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi avustusta saada vain kerran. Jos olet hakenut avustusta tilanneanalyysiin tekemiseen, voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan kuukauden kuluttua tilanneanalyysiä koskevan hakemuksen jättämisestä.

 

 1.     Tilanneanalyysin tekeminen

Yritys voi selvittää ja suunnitella

 • yrityksen toimintaa,
 • uusia liiketoimintoja,
 • tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Maksatushakemuksessa tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista.

Avustuksen määrä tilanneanalyysin tekemiseen

 • asetuksen muutoksella avustuksen määräksi esitetään enintään 80 % avustuksen perusteena olevista laskennallisista kustannuksista
 • avustuksen määrä voi kuitenkin olla enintään 10 000 euroa
 • asetuksen muutoksella esitetään, että avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 70 %

Avustuksen piiriin hyväksyttäviä kustannuksia voivat ovat:

 • Yrityksessä työskentelevien henkilöiden laskennalliset palkkakustannukset
 • välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määräksi esitetään asetuksen muutoksella enintään 50 % laskennallisista palkkamenoista

Palkkakustannusten osalta käytetään vakioitua laskennallista 2 000 euron palkan määrää/yrityksessä työskentelevä henkilö, riippumatta henkilölle tosiasiallisesti maksetusta palkasta. Hakemuksessa yritys ilmoittaa palkkakustannuksina tämän vakiopalkan mukaan lasketut palkkakustannukset. Vastaava laskennallinen kustannus henkilöä kohden ilmoitetaan myös maksatushakemuksessa.

Esim. jos yrityksessä työskentelee kaksi henkilöä (esim. yrittäjä + yksi työntekijä), avustus määräytyisi seuraavasti: 2 henkilöä x 2 000 euroa + 50 % välilliset menot = 6 000 euroa, josta 80 % (tukitaso) eli avustus 4 800 euroa. 

Avustuksen perusteena olevien henkilöiden määrää laskettaessa voidaan ottaa huomioon useamman hankkeeseen osallistuvan henkilön yhteenlasketut työajat esim. siten, että vaadittu vähimmäistyöaika (30 tuntia) voi muodostua kahden eri henkilön yhteenlasketusta työpanoksesta.

Päätöksessä voidaan hyväksyä kuitenkin yhteensä enintään 12 500 euron palkkakustannukset sisältäen välilliset kustannukset, josta avustus voi olla enintään 10 000 euroa.

2.     Kehittämistoimenpiteet

Avustusta voidaan myöntää laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi

 • liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen,
 • alihankintaverkoston kehittämiseen,
 • tuotannon uudenlaiseen organisointiin,
 • tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
 • osaamisen vahvistamiseen.

Maksatushakemuksessa tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista.

Avustuksen määrä kehittämistoimenpiteiden tekemiseen

 • asetuksen muutoksella avustuksen määräksi esitetään enintään 80 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista
 • avustuksen määrä voi olla enintään 100 000 euroa, suhteutettuna kuitenkin yrityksen toiminnan laajuuteen
 • asetuksen muutoksella esitetään, että avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 70 %

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien tosiasialliset palkat
 • ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien henkilöstön koulutus
  • ulkopuolisia asiantuntijakustannuksia voidaan hankkeessa hyväksyä enintään 60 000 euroa
  • tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet
  • palkkojen perusteella laskettavat välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut) enintään 50 %  

Avustuksen kriteerit:

 • Koronaviruksen vuoksi toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
 • Yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea ELY-keskukselta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa

Liitteitä hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita.

HUOM! Valitse oikea tukimuoto eli kohdan yritysrahoitus alta yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä.

Kirjautuminen aluehallinnon asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi-palvelun avulla. Suomi.fi-tunnistautumisessa yrityksen edustaja tunnistautuu henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteellaHyväksymällä käyttöehdot pääsee itse asiointipalveluun.

Kirjautumisen yhteydessä haetaan henkilölle löytyvät asiointivaltuudet yritystietojärjestelmästä (YTJ) ja kaupparekisteristä sekä valtuutukset Suomi.fi-palvelusta. Asiointipalvelun Omat tiedot -sivulla on näkyvissä ne yritykset/yhteisöt, joissa henkilöllä on asiointivaltuuksia. Hakemuksen tekeminen onnistuu, mikäli yrityksen nimenkirjoitussääntö mahdollistaa yksin edustamisen. Hakemuksen täyttämiseen ja lähettämiseen tarvitaan edustettavaan yritykseen/yhteisöön jokin seuraavista rooleista: nimenkirjoitusoikeus, elinkeinonharjoittaja, vastuunalainen yhtiömies, toimitusjohtaja / toimitusjohtajan sijainen tai yritysrahoituksen hakeminen -valtuus.

Mikäli yrityksen kaupparekisteritiedoissa on puutteita tai korjattavaa, ne voi korjata olemalla yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan palvelussa Suomi.fi-valtuudet.

Avustuksen hakeminen edellyttää, että avustuksen hakijalla on Y-tunnus. Avustusta ei voi hakea perustettavan yhtiön lukuun.

Tutustu hakuohjeisiin, ennen kuin aloitat hakemuksen täyttämisen!  

Aluehallinnon asiointipalvelu

MIKÄLI SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ ELY-keskusten rahoituksesta, ole yhteydessä:

ELY-keskusten puhelinpalvelu (arkisin klo 9-15) puh. 0295 024 800

Poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Sähköisen hakemuksen täyttämiseen liittyvää neuvontaa Yritys-Suomen puhelinpalvelusta (arkisin klo 9.00-16.15), puh. 0295 020 500.

Video-ohje ELY-keskukselle tehtävän hakemuksen täyttöön

Jos video ei toistu tällä sivulla, se avautuu ylläolevasta linkistä uuteen ikkunaan.

Flash puuttuu. Lataa se tästä.