Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on käynnissä

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain (527/2014,
YSL) 202 §:n nojalla. Kunta voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

Määräykset eivät voi koskea:
1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

Määräykset voivat koskea:
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia
vaikutuksia;
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen
ulkopuolella;
4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran
vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan,
lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan
mukaiseen noroon;
5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä
maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

Tyypillisesti ympäristönsuojelumääräyskokoelma käsittelee seuraavia teemoja:

- Jätevesi/vesiensuojelu

- Eläintenpito ja lannan käsittely

- Jätteet ja kemikaalit

- llmansuojelu

- Meluntorjunta

- Muut

 

Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on nähtävillä 28.8.2020 -30.9.2020. Kuulutus ja luonnos löytyy em. ajan kunnan etusivulta, oikeasta laidasta kohdasta ILMOITUSTAULU.

Kuntaliitto_YSM_prosessi.jpgLaadintaprosessi (kuntaliitto)