Muiden ympäristöviranomaisten palvelut

Suomessa ympäristöasioiden vastuut ovat jakaantuneet useille viranomaisille. Kaikki viranomaiset toimivat yhteistyössä keskenään, ja kunnan alueella tapahtuvasta toiminnasta tulee aina ilmoittaa myös kuntaan, vaikka lupaviranomainen on jokin toinen taho.

Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on alueellinen toimija, joka huolehtii alueellaan tapahtuvasta luvanvaraisesta toiminnasta, jonka vaikutukset ovat alueellisia. ELY-keskuksen alaisuuteen kuuluvat mm.

  • ruoppaus ja vesikasvien niitto
  • sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettely sellaisissa hankkeissa, joilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia
  • Natura-alueiden ylläpito ja lupa-asiat

ELY-keskusten Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.

0295 020 900 (ma–pe klo 9–16, pvm/mpm)

Aluehallintoviraston eli AVI:n tehtäviin kuuluu esimerkiksi peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen, perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen sekä asuin- työ- ja elinympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden parantaminen. AVI osallistuu ympäristöterveyshaittojen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn, valvoo työsuojelulainsäädännön noudattamista sekä myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia.

Ymparisto.fi

Ympäristöhallinnon nettipalvelu ymparisto.fi tarjoaa vastauksia kaikkiin ympäristöteemaisiin kysymyksiin. Sieltä löyty mm.

  • maa-ainesten otto muuhun kuin kotitarvekäyttöön. Linkin takaa löytyy myös seurantajärjestelmä NOTTO, johon tulee tehdä vuosittain ilmoitus toteutuneesta maa-aineksen ottomäärästä.
  • vesien laadun ja tilan seuranta
  • tutkimustuloksia ja tietoa kaikista kestävän kehityksen teemoista

Ympäristöasioiden lainsäädännöstä vastaa pääasiassa ympäristöministeriö.