Jätehuolto

Jätehuollon tavoitteena on ehkäistä jätteen syntymistä, vähentää jätteistä aiheutuvia haittoja sekä edistää jätteiden hyötykäyttöä. Kunnalla on vastuu jätehuollon järjestämisestä asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden osalta. Kunnan lakisääteiset jätehuollon järjestämistehtävät voidaan jakaa jätehuoltolautakunnalle kuuluviin viranomaistehtäviin ja jätehuoltoyhtiön järjestämiin palvelutehtäviin. Näiden lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluu jätehuollon valvontatehtävät.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on kuntien perustama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää yhdyskuntajätehuollon toteutus ja lakisääteiset palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy vastaa kaikesta Sauvon kunnan alueella asumisessa ja julkisissa palveluissa syntyvien jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen järjestämisestä sekä ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä käytännön kysymyksissä ja asioissa.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Jätepoliittisessa ohjelmassa esitetään kuntien vastuulla olevan jätehuollon hoitamiseksi tehdyt järjestelyt ja tavoitteet. Jätepoliittisessa ohjelmassa on kuntien ja jätelaitoksen yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan jätehuoltoa kehitetään.

Jätehuoltolautakunta

Jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti kunnassa jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan nimeämä jätehuoltoviranomainen. Sauvossa jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Kunnan jätehuoltoviranomainen muun muassa hyväksyy jätehuoltomääräykset ja päättää niistä poikkeamisen. Jätehuoltoviranomainen hyväksyy jätetaksan ja panee maksuun jätemaksut. Lisäksi jätehuoltolautakunta päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä sekä käsittelee jätemaksumuistutukset ja kohtuullistamispäätökset.

Jätehuoltolautakunnan pöytäkirjat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Sauvon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen ja ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on jätehuollon laillisuusvalvonta eli se seuraa annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristön roskaamiskiellon ja maaperän pilaamiskiellon noudattamisen sekä jätehuollon järjestämisen valvonta. Lisäksi ympäristösuojeluviranomaisen tehtävänä on kunnan jätehuoltoviranomaisen toiminnan valvonta.