Jätevesijärjestelmän remontointi

Mustia jätevesiä käsittelevän järjestelmän remontointi on aina luvanvaraista. Pelkän jätevesijärjestelmän saneeraaminen hoituu toimenpideluvalla. Varmista siis rakennusvalvonnasta, millaisen luvan suunnittelemasi remontti vaatii.

Jätevesijärjestelmän suunnitelma ja rakentaminen

Kun rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai tehostetaan olemassa olevan järjestelmän toimintaa, tulee tätä koskeva suunnitelma liittää maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen. Suunnitelman sisällöstä on säädetty ympäristönsuojelulain 157 a §:ssä ja hajajätevesiasetuksen 6 §:ssä. Kiinteistölle sopivaa jätevesijärjestelmää suunnitellessa kannattaa ottaa yhteyttä ammattitaitoiseen suunnittelijaan. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävissä lupahakemuksissa neuvoo kunnan rakennusvalvonta.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Kaikilla kiinteistöillä on oltava jätevesijärjestelmää koskeva selvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka säilytetään kiinteistöllä. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Selvityksen tulee sisältää kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta ja arvio ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta ja puhdistusvaatimusten täyttymisestä sekä muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot. Käyttö- ja huolto-ohjeiden tulee sisältää tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Tarkemmin selvityksen ja käyttö- ja huolto-ohjeiden sisällöstä on määrätty hajajätevesiasetuksessa (§ 5 ja § 7). Jos jätevesijärjestelmästä on laadittu edellä mainittu suunnitelma (ks. kohta jätevesijärjestelmän suunnitelma ja rakentaminen), selvitystä ei tarvita. Selvitys jätevesijärjestelmästä on oltava myös kiinteistöllä jolle on myönnetty edellä mainittuja vapautuksia tai jäteveden määrä on vähäinen.