Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely

Viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden jätevesien käsittelyyn liittyvät säädökset muuttuivat 3.4.2017 alkaen. Tuolloin tuli voimaan laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017) ja uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, niin sanottu hajajätevesiasetus (157/2017). Jätevedet on aina johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu missään olosuhteissa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tämä tarkoittaa useimmissa tapauksissa sitä, että mikäli kiinteistöä ei ole liitetty viemäriin ja rakennukseen sisälle on vedetty vesijohto, jätevedet täytyy puhdistaa. Perinteinen kahden tai kolmen saostussäiliön menetelmä ei ole riittävä.

Hajajätevesiasetuksessa on määritetty määräaika 31.10.2019, jonka puitteissa jätevesien käsittelyn tulee olla tehostettua. Määräaika koskee kuitenkin vain rakennuksia, jotka sijaitsevat alle 100 m rannasta tai pohjavesialueella. Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu siirtymäaika-alueista löytyy täältä. Muiden rakennusten järjestelmät saneerataan muiden luvanvaraisten remonttien yhteydessä. Lupa haetaan rakennusvalvonnasta.

Vesihuoltotulkki

Suomen ympäristökeskuksessa SYKE:ssa on tehty helppokäyttöinen sovellus, Vesihuoltotulkki, joka auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkaita ja mökkiläisiä selvittämään oman kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Samalla selviää, koskevatko uudet jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä. Vesihuoltotulkki auttaa myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa. Huomioitavaa on, että Vesihuoltotulkin ehdotukset ovat vain suuntaa antavia. Lisätietoja saa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai jätevesisuunnittelijoilta.

Ikään perustuva vapautus

Jos kiinteistön talousvesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa ja jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen, jätevesien puhdistusvaatimuksista vapautettuja ovat kiinteistönhaltijat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta viimeistään 9.3.2011 (eli 9.3.1943 tai aiemmin syntyneet). Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja. Mikäli kiinteistön jätevesistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voidaan kiinteistön jätevesijärjestelmä määrätä uusittavaksi, jotta jätevesijärjestelmän puhdistusteho vastaa lain määräyksiä tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Jos kiinteistön haltija vaihtuu eikä hän täytä ikäehtoa, automaattinen vapautus raukeaa. Vapautusta korkean iän perusteella ei tarvitse erikseen hakea.

Vähäinen jätevesimäärä

Mikäli jäteveden määrä on vähäinen eikä siihen sisälly vesikäymälän jätevesiä, voidaan jätevedet imeyttää puhdistamatta maahan, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vähäisetkään jätevedet eivät kuitenkaan saa valua suoraan vesistöön.

Uudet rakennukset

Mikäli rakennnuslupa on myönnetty 1.1.2004 tai sen jälkeen, on luvan yhteydessä vaadittu puhdistusvaatimukset täyttävän järjestelmän rakentamista. Uusissa rakennuksissa sekä em. päivämäärän jälkeen peruskorjatuissa ja asianmukaisesti luvitetuissa ja toteutetuissa kohteissa jätevesiasia on kunnossa. Asetuksen alkuaikoina rakennetut järjestelmät alkavat kuitenkin olla jo iäkkäitä, joten järjestelmän toimintateho olisi hyvä tutkia, ja järjestelmä kunnostaa, mikäli sen toimintateho on laskenut.

 

Jätevesiasioiden muistilista löytyy täältä.

Lisätietoja jätevesistä:

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (erityisesti 154-158 § ja 238 §):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170157

Vesihuoltolaki 119/2011 (erityisesti 10-11 §):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Ympäristö.fi –sivuston tietoa jätevesistä:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely

Kuinka edetä?
Yhteenveto jätevesisuunnitelmasta
Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje