Hevostallin perustaminen

Hevostallia suunniteltaessa on otettava huomioon rakennusteknisten asioiden lisäksi sijoituspaikan luonnonolosuhteet, maisemarakenne ja hankkeen ympäristövaikutukset. Tallitoimintaan liittyvissä ympäristönsuojeluasioissa valvontaviranomaisina toimivat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja ELY-keskus.

Hevostallin ja siihen liittyvien rakennelmien tekeminen edellyttää rakennus- tai toimenpidelupaa. Lupa tarvitaan myös silloin, kun olemassa olevaan rakennukseen tehdään olennaisia muutoksia tai alkuperäistä käyttötarkoitusta muutetaan. Luvan myöntämisen edellytys on, että rakennus ja sen mukainen toiminta soveltuvat suunnitellulle paikalle. Tallihankkeen yhteydessä on otettava huomioon, että tallin toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvat aina myös lantavarasto ja ulkotarhat. Kuva hiiop.com.

IMG_2596.JPG

Hevostalouden ympäristökuormitus voi olla paikallisesti huomattava. Hevostallin pitäjällä, yksityisellä harrastajalla tai yrittäjällä, saattaa olla käytössään toimintaan ja hevosmäärään nähden liian pieni maa-alue. Tallitoiminta vaatii ympärilleen riittävästi tilaa. Lannan varastointi taivasalla ja hoitamattomat, kasvipeitteettömät ulkotarhat kuormittavat tallin ympäristöjä voimakkaasti. Asianmukainen ympäristö ja suoja-alueet varmistavat hevosten hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä naapurisovun säilymisen.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla on oltava ympäristölupa. Luvanvaraisuus on määritelty ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. Toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista eikä naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Hevostalli vaatii ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai ponille. Vähäisempäänkin toimintaan on haettava ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Eläinsuojien haitallisia vaikutuksia voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vaatia poistamaan myös yksittäisillä määräyksillä.

Ympäristönsuojelulain nojalla säädetty nitraattiasetus sisältää lannan varastointia ja levitystä koskevia määräyksiä ja suosituksia sekä nitraattidirektiivin edellyttämät ns. hyvän maatalouskäytännön ohjeet. Asetus koskee kaikkia eläinsuojia, siis myös hevostalleja. Sen valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tietoa tallien perustamisesta ja hevosen pitoon liittyvistä asioista saa mm. seuraavista oppaista ja ohjeista:

Hevostallien ympäristönsuojeluohje
Hevostallien jätevesijärjestelmät ja malliratkaisut
Hevostietokeskus