Yksityistieuutisia kesäkuu 2019

Yksityistiet

P9290329.JPG

Lue tästä: Yksityisteiden uutiskirje Helmikuu 2021

 

Lue tästä: Tieyhdistyksen uutiskirje Huhtikuu 2021

 

Lue tästä: Tieyhdistyksen uutiskirje Toukokuu 2021

Kuntaliitto Yleiskirje 10/2018. Yksityistiekuntien lakkaaminen 2019 lopussa.
Yksityistieuutisia kesäkuussa 2019
YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUS 2020

Tielautakunnan tehtäviä Sauvossa hoitaa teknisen-ja ympäristölautakunnan tiejaosto.Tiejaosto käsittelee yksityistielain 6 luvun mukaisia tehtäviä. Tiejaosto päättää kunnan avustuksista tiekunnille vuosittaisen talousarvion puitteissa.

Uusi laki yksityisteille 2019

 • Laki tulee voimaan 1.1.2019.
 • Kuntien tielautakunnat lakkaavat 31.12.2019, jotta tielautakunnat ehtivät käsitellä keskeneräiset asiat.
 • Tiekunnan kokous kutsutaan koolle postitse, mutta osakkaat voivat myös sopia kutsusta sähköpostitse tai muulla tietoliikenneyhteydellä. Kutsuaika on vähintään 14 pv ja enintään 2 kuukautta ennen kokousta.
 • Ylimääräinen tiekunnan kokous tulee pitää, jos vähintään neljännes osakkaista sitä vaatii.
 • Tiekunnan kokouksesta voidaan sopia, että osakas voi siihen osallistua myös sähköisesti, kuten puhelimitse tai muulla tietoliikenneyhteydellä.
 • Tiekunta voi eräin edellytyksin hankkia, tarjota ja ostaa osakkaille muitakin palveluja kuin tienpitoa.
 • Tiekuntien yhdistämisestä, jakamisesta ja lakkauttamisesta päätetään yksityistietoimituksessa tai kiinteistörekisaterinpitäjän päätöksellä, mutta voidaan päättää myös tiekuntien omilla päätöksillä.
 • Osakas voi jatkossakin olla tyytymätön tiekunnan tekemään päätökseen. Perusteena tulee olla, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä, päätös on lain tai tiekunnan omien sääntöjen (tiekunta voi sellaiset säätää) vastainen tai loukkaa hänen oikeutta tai osakkaiden yhdenvertaisuutta.
 • Osakas voi nostaa kanteen tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa, jos on tyytymätön tiekunnan päätökseen. Aikaa kanteen tekemiseen on kolme kuukautta. Ennen sitä osakas voi tiekunnalta vaatia päätöksen oikaisua 30 pv aikana. Jos tiekunnan kokous ei katso oikeaksi oikaista tekemäänsä päätöstä, voi osakas siinä vaiheessa nostaa kanteen tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa 30 pv kuluessa.
 • Järjestäytymättömälle tielle voidaan perustaa tiekunta yksityistietoimituksen lisäksi osakkaiden omassa perustamiskokouksessa. Siihen on jonkun osakkaan kutsuttava kaikki muut osakkaat samalla tavalla kuin tiekunnan kokous kutsutaan koolle. Perustamiskokouksessa päätetään tiekunnan perustamisen lisäksi mm. sen nimestä ja toimielimestä sekä valitaan toimihenkilöt. Samalla vahvistetaan tieyksiköt, ellei niitä ole entuudestaan. Tiekunta syntyy, kun sen perustamisesta on tehty ilmoitus Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.
 • Yksityistietoimituksessa maantieliittymään ja kahden yksityistien liittymään voidaan liikenneturvallisuuden vuoksi määrätä näkemäalue. Suoja-alue voidaan määrätä enintään 12 m etäisyydelle tien keskilinjasta.
 • Tiealueelta voi tienpitäjä tieoikeuden perusteella poistaa liikkumista tai tienpitoa haittaavaa kasvillisuutta ja jatkossa myös näkemä- ja suoja-alueelta näkemää haittaavaa luonnontilaista kasvillisuutta.
 • Liittyjä vastaa jatkossakin liittymästään niin, että maantieliittymien stop- ja etuajomerkistä vastaa maantienpitäjä. Uuden maantielain uudistuksen seurauksena yksityistie- ja maatalousliittymän rumpujen kunnossapidosta vastaa jatkossa maantienpitäjä.
 • Valtio voi edelleen avustaa ELY-keskuksen kautta yksityisteitä (rakentamista ja kunnossapitoa) sen mukaan, kun valtion talousarviossa osoitetaan varoja. Samoin kunta voi varoistaan avustaa yksityisteitä.
 • Valtion ja kunnan avustamisen ehtona on, että tiellä on tiekunta. Samoin tiekunnan tiedot on oltava ajan tasalla yksityistierekisterissä ja ns. kansallisessa tietietojärjestelmässä eli Digiroadissa (painorajoitukset, tienkäytön rajoitukset ja kieltämiset).
 • Myös järjestäytymättömän tien osakkaiden on ilmoitettava Digiroadiin tiedot painorajoituksista sekä tienkäytön rajoituksista ja kieltämisistä.
 • Toimittaessa tiealueella antaa tiekunta suostumuksen yhdyskuntateknisten laitteiden (mm. sähkö- ja tietoliikennekaapelit) sijoittamiseen. Maanomistajan lupaa ei tällöin tarvita. Luvan antaa toimielin ilmoitettuaan siitä ensin osakkaille. Jos joku osakas vastustaa luvan myöntämistä, on asia vietävä tiekunnan kokouksen päätettäväksi.
 • Tieosakas maksaa tiemaksua tienkäytön ja yksiköinnin perusteella. Osana maksua voi olla kaikille samansuuruinen perusmaksu hallintokulujen kattamiseksi. Lautan tms. erikoiskohteen (esimerkiksi jäätie tai purettava silta.) pitoa varten voi tiekunta periä käyttäjiltä käyttömaksua tiemaksun sijaan.
 • Perusmaksun voi sisällyttää myös ulkopuoliselta perittävään käyttömaksuun.
 • Korvaus viimeisen 15 vuoden aikana rakennetusta (parannetusta) tiestä voidaan periä entiseen tapaan uudelta tieosakkaalta, mutta jatkossa myös ulkopuoliselta käyttömaksun maksajalta ja osakkaalta, jonka tienkäyttö on huomattavasti lisääntynyt.
 • Tie- ja käyttömaksun ulosottomahdollisuus ilman oikeuden päätöstä säilyy. Ulosotossa voidaan periä itse maksun ja 6 prosentin koron lisäksi kohtuulliset perintäkulut.
 • Tieoikeus voidaan perustaa myös kunnalle ja valtiolle yleisen liikenteen osalta, vaikka kiinteistöä niillä ei tien varrella olisikaan. Esimerkkinä on maantien varrelta kevyen liikenteen ohjaaminen vieressä olevalle yksityistielle.
 • Tiekunta voi hankkia avukseen entiseen tapaan ulkopuolisen tieisännöitsijän, joka toimii toimitsijamiehenä tai hoitokunnan alaisena asiantuntijana. Mutta jatkossa tiekunta voi valtuuttaa jonkin ulkopuolisen toimijan hoitamaan kokonaan tiensä tienpidon ja hallinnon enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtuutuspäätös tulee tehdä yksimielisesti. Toimijalla on tienpitäjän vastuun ja päätösvalta sen sopimuksen puitteissa, jonka tiekunta ja ulkopuolinen toimija tekevät. Toimijalla on esimerkiksi oikeus periä osakkailta tiemaksut korvauksena toimeksiannosta.

 Tieyhdistys julkaisee uuteen lakiin pohjautuvan opaskirjan Yksityistien hallinto 2019.

 (Artikkeli Tie&Liikenne -lehden numerossa 4/18, Jaakko Rahja)

Linkkejä:

https://www.tieyhdistys.fi/                     

https://www.tieyhdistys.fi/uutiset/yksityisteille-uusi-laki/

https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/ajankohtaista-yksityistieasiaa/

 

Tapani Raittila, rakennustarkastaja

tapani.raittila@sauvo.fi

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Yksityistieuutisia kesäkuu 2019