Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteripalvelu

Sauvon karttapalvelu

Rakennusvalvonta

Milloin tarvitset luvan ja minkälaisen?

Seuraavassa on lyhyesti kerrottu siitä, millaisiin rakennustoimenpiteisiin ja millainen lupa rakennusvalvontaviranomaiselta tarvitaan.

Rakennuslupa
Rakennuslupa tarvitaan aina uudisrakennuksen rakentamiseen, lisärakentamiseen.
Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on
verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai
sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten
tarvitaan rakennuslupa. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena
pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen.

Toimenpidelupa
Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n ja asetuksen 62 ja 63 §:n nojalla määrätään
toimenpideluvan hakemisesta ja ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kunnan
alueella seuraavasti:

Toimenpidelupa on haettava sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten vajan, kioskin, katsomon, liikuteltavien laitteiden, kuten asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitämiseen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn, maston, suurehkon antennin ja tuulivoimalan rakentamiseen, suurehkon laiturin sekä muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentamiseen, rakennuksen julkisivun, kattomuodon, katteen tai sen värityksen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttamiseen sekä mainoslaitteen asettamiseen.

Purkamislupa
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa
asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä
tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.
Kaava-alueen ulkopuolella on purkamisesta ilmoitettava
kirjallisesti 30 päivää ennen purkamistöihin ryhtymistä.
Purkamislupalomakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta.

Maisematyölupa
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai
muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman
lupaa.

1.asemakaava-alueella;
2.yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
3.alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto
asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai
muuttamista varten on niin määrätty.

Toimenpideilmoitus

Ilmoitusmenettely on varsinaista rakennus- tai toimenpidelupaa kevyempi menettely. Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta.Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen (MRL 129 § 2 mom).

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen (MRL 129 § 2 mom). Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiapaperit

♦ hakemus allekirjoitettuna 1 kpl
   Luvan hakija = tontin omistaja tai haltija
   Hakemus liitteineen on tehtävä jokaisesta rakennuksesta erikseen

♦ asemakaava 1:2000 tai sijaintikartta 1:5000
   (kunnan tekninen toimisto)

♦ selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta
   yhtiöissä päätös luvan hakemisesta, selvitys nimenkirjoitusoikeudesta
   (jäljennös; kauppakirja, lainhuuto, vuokrasopimus)

♦ kaksi sarjaa piirustuksia, pohja, julkisivut, leikkaus 1:100, asemapiirros 1:200 tai 1:500
   Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaiset suunnitelmat

♦ tilastolomake RH 1 jokaisesta rakennuksesta ERIKSEEN
   (jos kysymyksessä laajennus, myös RH 2)

♦ naapurin suostumus, mikäli rakennus on kaava-alueeen ulkopuolella lähempänä kuin 5 m rajasta ja 10 m lähempänä naapurin rakennusta;Kaava-alueella lähempänä kuin 4 m rajasta ja 8m   lähempänä naapurin rakennusta.

♦ tiedottaminen rakennuspaikalla, selvitys miten ja milloin tiedottaminen on tapahtunut.

♦ naapurien kuuleminen, selvitys naapurien kuulemisesta rakennushankkeesta.
   (kuulemisleima asemapiirustukseen teknisestä toimistosta)

♦ lämpöhäviöiden tasauslaskelma tarvittaessa


♦ suunnittelijan kelpoisuus, rakennuslupahakemuksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään aloituskokouksen yhteydessä

♦ vastaava työnjohtaja ja kiinteistön vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtolaitteistojen asennustöiden johtajan hyväksyntä voidaan hakea rakennusluvan yhteydessä, kuitenkin viimeistään ennen rakennustöiden alkua

♦ teollisuusrakennuksista ja liikerakennuksista Turun ja Porin työsuojelupiirin lausunto

♦ yli 1200 m2 (1500 m2) hankkeista selvitys väestönsuojasta

♦ rakentamisen aloittaminen valitusajan kuluessa aloittamisoikeus voidaan myöntää   riidattomissa tapauksissa omavelkaista takausta vastaan

Asemakaava-alueiden ulkopuolella

♦ kunnanhallituksen suunnittelutarveratkaisu rakennusjärjestyksessä osoitetuille alueille.


♦ tieliittymälupa tien pitäjältä (paikallistie, yksityistie)

♦ suunnitelma talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta.

♦ rantaosayleiskaava-alueella kaava-ote(kunnan tekninen toimisto)