Omaishoidontuki

Omaishoidontuki on määrärahapohjainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettaville annettavista palveluista sekä omaishoitajille myönnettävistä hoitopalkkioista, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidontukeen liittyvistä asioista, kuten omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoitolaissa.

Omaishoito on aina päivittäiseen henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa apua, ei ainoastaan asiointia (pankki-, virasto- tai kauppa-asiat). Hoidon tulee olla aina sitovampaa ja vaativampaa kuin perheenjäsenten välinen normaali huolenpito. Omaishoidon tuen tavoitteena on mahdollistaa henkilön hoito ja huolenpito kotona ympärivuorokautisen hoidon vaihtoehtona, saattohoitona tai äkillisen vakavan sairauden tai tapaturman sattuessa. Hoidon ja huolenpidon tarve sekä mahdollisen omaishoitajan edellytykset selviytyä hoitajana selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti.

Omaishoidon tukea haetaan omaishoidon tuen hakemuksella, joita saa sosiaalitoimistosta tai kunnan nettisivuilta. Hakemus lääkärinlausuntoineen toimitetaan sosiaalitoimistoon sosiaalityöntekijälle. Hoitoisuuden arvioinnissa käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemusta sekä toimintakyky- ja hoitoisuusmittareita (esim. RAVA, RAVATAR). Hoidettavalla edellytetään olevan Kelan myöntämä lapsen tai eläkkeensaajan hoitotuki.

Lasten hoitoisuutta arvioitaessa verrataan vammaisen tai sairaan hoitoisuutta samanikäisen terveen lapsen hoidon tarpeeseen. Omaishoidon tukea ei myönnetä samanaikaisesti lapselle, josta perhe saa kotihoidontukea.

Omaishoidon tuki myönnetään toistaiseksi ja vain erityisistä syistä määräajaksi. Myönteisen päätöksen jälkeen tehdään hoitajan kanssa sopimus ja sen liitteenä hoito- ja palvelusuunnitelma.

Hoitopalkkion määrää voidaan alentaa, jos hoidettava on säännöllisesti osan päivästään muualla. Lakisääteisen vapaan ajalta hoidettavalta peritään asiakasmaksulain mukainen maksu.

 

Sauvon omaishoidontuki 2020