Ympäristöluvat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristölupahakemuksen lomakkeet ja ohjeet

Rekisteröintimenettely

Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta ympäristönlupamenettely korvataan toiminnan rekisteröinnillä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonnalla. Suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista ovat rekisteröitäviä toimintoja.