Haja-asutusaluiden jätevesien käsittely

Jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu missään olosuhteissa ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

Viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuoliset alueet

Viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden jätevesien käsittelyyn liittyvät säädökset muuttuivat 3.4.2017 alkaen. Tuolloin tuli voimaan laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017) ja uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, niin sanottu hajajätevesiasetus (157/2017).

Puhdistusvaatimukset

Ympäristönsuojelulaissa on määritelty perustason puhdistusvaatimus, jonka mukaan talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee vähintään orgaanisen aineen osalta 80 %, kokonaisfosforin osalta 70 % ja kokonaistypen osalta 30 %

Puhdistusvaatimusten täyttäminen

Pohjavesialueet ja ranta-alueet (100 m)

Puhdistusvaatimukset tulee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella täyttää 31.10.2019 mennessä. Huomioon otetaan rakennukset joista muodostuu talousjätevesiä ja etäisyys vesistöön määritetään keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta rakennuksen seinään. Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu siirtymäaika-alueista löytyy täältä:

http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71791c7856da4f268b68ffb62e2a532d

Muut alueet

Muilla alueilla perustason puhdistusvaatimukset tulee täyttää, kun kiinteistöllä:

  • rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai
  • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö.

Mahdollisuus jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseen

Pohjavesialueet ja ranta-alueet

Pohjavesialueilla ja 100 metrin etäisyydellä vesistöstä voi ympäristönsuojelu- viranomainen hakemuksesta myöntää luvan poiketa puhdistusvaatimuksista. Poikkeus voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeus voidaan myöntää, jos ympäristöön aiheutuva kuormitus on kiinteistön käyttö huomioon ottaen huomattavan vähäistä tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisten vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella, kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät sekä kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Vapautusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksesta myönnetty oikeus poiketa puhdistusvaatimuksista raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Muut alueet

Remontin yhteydessä edellytettävästä jätevesien käsittelyjärjestelmän perustason puhdistusvaatimusten täyttämisestä ei voida poiketa.

Milloin ympäristönsuojelulain käsittelyvaatimuksia ei sovelleta?

Ikään perustuva vapautus

Jos kiinteistön talousvesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa ja jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen, jätevesien puhdistusvaatimuksista vapautettuja ovat kiinteistönhaltijat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta viimeistään 9.3.2011 (eli 9.3.1943 tai aiemmin syntyneet). Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja. Mikäli kiinteistön jätevesistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voidaan kiinteistön jätevesijärjestelmä määrätä uusittavaksi, jotta jätevesijärjestelmän puhdistusteho vastaa lain määräyksiä tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Jos kiinteistön haltija vaihtuu eikä hän täytä ikäehtoa, automaattinen vapautus raukeaa. Vapautusta korkean iän perusteella ei tarvitse erikseen hakea.

Vähäinen jätevesimäärä

Mikäli jäteveden määrä on vähäinen eikä siihen sisälly vesikäymälän jätevesiä, voidaan jätevedet johtaa puhdistamatta maahan, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet eivät kuitenkaan saa valua suoraan vesistöön. Rajatapauksissa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee, milloin jätevesien määrän katsotaan olevan vähäinen.

Jätevesijärjestelmän suunnitelma ja rakentaminen

Kun rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai tehostetaan olemassa olevan järjestelmän toimintaa, tulee tätä koskeva suunnitelma liittää maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen. Suunnitelman sisällöstä on säädetty ympäristönsuojelulain 157 a §:ssä ja hajajätevesiasetuksen 6 §:ssä. Kiinteistölle sopivaa jätevesijärjestelmää suunnitellessa kannattaa ottaa yhteyttä ammattitaitoiseen suunnittelijaan. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävissä lupahakemuksissa neuvoo kunnan rakennusvalvonta.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Kaikilla kiinteistöillä on oltava jätevesijärjestelmää koskeva selvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka säilytetään kiinteistöllä. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Selvityksen tulee sisältää kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta ja arvio ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta ja puhdistusvaatimusten täyttymisestä sekä muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot. Käyttö- ja huolto-ohjeiden tulee sisältää tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Tarkemmin selvityksen ja käyttö- ja huolto-ohjeiden sisällöstä on määrätty hajajätevesiasetuksessa (§ 5 ja § 7). Jos jätevesijärjestelmästä on laadittu edellä mainittu suunnitelma (ks. kohta jätevesijärjestelmän suunnitelma ja rakentaminen), selvitystä ei tarvita. Selvitys jätevesijärjestelmästä on oltava myös kiinteistöllä jolle on myönnetty edellä mainittuja vapautuksia tai jäteveden määrä on vähäinen.

Vesihuoltotulkki

Suomen ympäristökeskuksessa SYKE:ssa on tehty helppokäyttöinen sovellus, Vesihuoltotulkki, joka auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkaita ja mökkiläisiä selvittämään oman kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Samalla selviää, koskevatko uudet jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä. Vesihuoltotulkki auttaa myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa. Huomioitavaa on, että Vesihuoltotulkin ehdotukset ovat vain suuntaa antavia. Lisätietoja saa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai jätevesisuunnittelijoilta.

SYKE:n tiedote asiasta löytyy täältä:

http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Vesihuoltotulkki_auttaa_kiinteiston_halt(44842)

Suora linkki Vesihuoltotulkki-sovellukseen:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely/Kiinteiston_omistajalle/Vesihuoltotulkki

Lisätietoja jätevesistä:

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (erityisesti 154-158 § ja 238 §):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170157

Vesihuoltolaki 119/2011 (erityisesti 10-11 §):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Ympäristö.fi –sivuston tietoa jätevesistä:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely

Kuinka edetä?
Yhteenveto jätevesisuunnitelmasta
Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje