Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda)

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjistä, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista Vardaan 1.1.2019 alkaen ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä 1.9.2019 alkaen. Kuntamme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla.

 Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat: 

·         nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot

·         toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa

·         hakemuksen toimittamispäivämäärä

·         päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

·         varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot

·         tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona

·         varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

 Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat: 

·         nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot

·         varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo

·         varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko

·         maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

 

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 ·         nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

 

Lisätiedot:

·         Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa https://oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda (suomi)

          https://oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda (ruotsi)

·         Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/

·         Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540