Sauvon koulukeskuksen vanhempainyhdistys

 

 Sauvon Vanhempainyhdistys ry

Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa, olla mukana kodin ja koulun hyvän oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä. Lisäksi yhdistys tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä, ja pyrkii löytämään niihin ratkaisuja yhdessä koulun ja perheiden kanssa.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Sauvon koulukeskuksen oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö. Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa myös muita toimintaa tukevia henkilöitä.

Vanhempainyhdistyksen kokoukset ovat kaikille vanhemmille avoimia ja yhdistys valitsee vuosittain varsinaisessa kokouksessaan yhdistyksen asioita hoitamaan hallituksen, johon kuuluu 6-10 jäsentä. Hallituksen jäsenistöä valittaessa pyritään siihen, että jäsenet edustavat eri vuosiluokkien oppilaiden vanhempia. Hallitus kokoontuu 3-5 kertaan vuosittain suunnittelemaan ja järjestämään vanhempainyhdistyksen toimintaa.

Yhdistys käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita, harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutus- tai luentotilaisuuksia tarpeen mukaan. Se tukee myös tarvittaessa koulun toimintaa taloudellisesti esim. hankkimalla välineitä oppilaiden välituntileikkeihin tai liikuntatunneille. Yhdistys on tietoinen koulun kasvatustavoitteista ja toiminnasta, tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa tarvittaessa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi. Yhdistys pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön, sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa.

Toimintaansa yhdistys rahoittaa keräämällä jäsenmaksuja, sekä järjestämällä esim. myyjäisiä, puffetteja, tempauksia, arpajaisia tai keräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan myös julkisia avustuksia ja lahjoituksia.

Tule mukaan!

  • Koulun käytännöt tulevat tutuiksi ja voit olla mukana kehittämässä niitä.
  • Voit vaikuttaa koulun ja asuinalueen viihtyisyyteen, turvallisuuteen sekä päätöksentekoon.
  • Olet mukana järjestämässä mukavaa toimintaa lapsille ja nuorille.
  • Voit vaihtaa ajatuksia muiden vanhempien kanssa lasten kasvatuksesta ja vanhemmuudesta.
  • Olet mukana rakentamassa paikallista aikuisten turvaverkkoa lasten ja nuorten ympärille.
  • Tutustut paremmin koulun henkilökuntaan.
  • Opit tuntemaan lapsesi kavereita ja heidän vanhempiaan.

Vanhempainyhdistystoiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä, joka tuottaa iloa myös tekijöilleen. Tervetuloa mukaan!