Anne Sevón
koulupsykologi
02 474 5397
etunimi.sukunimi@paimio.fi tai Wilman kautta

Jenni Kankainen
koulukuraattori
02 474 5395
etunimi.sukunimi@paimio.fi tai Wilman kautta

Maiju Lehdonvirta
kouluterveydenhoitaja
02 474 6410
etunimi.sukunimi@paimio.fi tai Wilman kautta

Oppilashuolto- ja kouluterveyspalvelut

Koulu- ja yksilökohtainen oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Työtä tehdään yhdessä oppilaiden, heidän huoltajiensa, opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden tahojen kanssa. Oppilashuoltotyöstä määrätään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013).

Jokaista koulun oppilasta koskevaa oppilashuoltotyötä tekevät kaikki koulun aikuiset. Keskeisiä asioita ovat kiusaamisen vastainen toiminta, oppilaiden osallistaminen ja oppimista tukevan ilmapiirin luominen. Työtä koordinoi ja arvioi kussakin koulussa koulukohtainen oppilashuoltoryhmä.

Yksittäisen oppilaan asiaa käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa yksilöllisessä oppilashuoltoryhmässä, joka on aina moniammatillinen. Ryhmän perustaminen vaatii joko oppilaan tai hänen huoltajansa kirjallisen suostumuksen. Myös asiantuntijoiden nimeäminen tapahtuu oppilaan tai hänen huoltajansa suostumuksella.

Mikäli huoltajalla herää huoli lasta tai nuorta koskien, kannattaa hänen ottaa yhteyttä lapsen luokanopettajaan tai – valvojaan. Myös kouluterveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai -psykologiin voi ottaa yhteyttä riippuen kyseessä olevasta asiasta.

Tulee huomioida, että kurinpito, ojentaminen tai oppimisen tukeminen kolmiportaisen tuen keinoin ei ole oppilashuoltoa, eikä oppilas- ja opiskelijahuoltolain alaista toimintaa. Tehostettua ja erityistä tukea koskevista asioista vastaa koulussa oppimisen tukiryhmä (OTR). Riippuen käsiteltävänä olevasta asiasta ryhmän kokoonpano vaihtelee moniammatillisen työotteen kuitenkin säilyessä.

Koulupsykologi- ja kuraattoritoiminta

Koulupsykologi on osa koulun moniammatillista verkostoa. Koulupsykologien työn tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, oppimisen sekä hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Koulupsykologi osallistuu koulujen oppilashuoltoryhmiin tarvittaessa.

Psykologin asiakkuudet alkavat tavallisesti joko vanhempien tai yhteistyötahojen, esimerkiksi opettajien, terveydenhoitajien tai koululääkärin aloitteesta. Koulupsykologi työskentelee yhteistyössä huoltajien, oppilaan ja opettajien sekä muun kouluhenkilöstön ja koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Pääosa psykologin asiakkuuksista liittyy oppimisvaikeuksien ja tukitoimien arviointiin, tarkkaavaisuuden säätelyn tai toiminnanohjaamisen pulmiin, tunne-elämän kehityksen solmukohtiin, omaan tai perheen kriisiin tai ongelmiin vuorovaikutussuhteissa. Asiakkuudet muodostuvat kestoltaan ja sisällöltään erilaisiksi lapsen tarpeiden mukaan. Koulupsykologi tapaa oppilaita heidän omissa kouluissaan. Palvelut ovat luottamuksellisia.

Koulukuraattori auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä, opintojen edistymisessä tai kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongelmia. Koulukuraattori toimii osana koulun oppilashuollon työryhmää. Tavoitteena on oppilaan koulunkäynnin ja kokonaiskehityksen tukeminen sekä huoltajien kasvatustyön tukeminen. Yhteistyötä kuraattori tekee opettajien, rehtorin, koulupsykologin, terveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa. Työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen puuttuminen.

Oppilas voi itse ottaa yhteyttä tai oppilaan vanhemmat voivat olla yhteydessä lapsen tai nuoren tuen tarpeen tunnistamiseksi ja arvioimiseksi koulupsykologiin tai -kuraattoriin.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koululaisten terveyden edistäminen sekä kasvun ja kehityksen tukeminen. Myös viihtyisän ja terveellisen koulu- ja opiskeluympäristön valvonta on osa kouluterveydenhoitajan työtä. Työtä tehdään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Kouluterveydenhuollon toiminta on luottamuksellista. Kouluterveydenhuollossa kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri tekevät perusopetusikäisille terveystarkastukset siten, että vuosiluokilla 1,5 ja 8 tarkastus pitää sisällään myös lääkärintarkastuksen, johon kutsutaan mukaan lapsen huoltajat.

Terveydenhoitajan vastaanotolle voi mennä, kun

 • tarvitsee pieniä hoitotoimenpiteitä (esim. ompeleiden poisto)
 • sairastuu koulussa äkillisesti
 • tarvitsee ensiapua koulutapaturmaan
 • kun terveydentilassa ja hyvinvoinnissa jokin huolestuttaa
 • kun tarvitaan apua pitkäaikaissairauden hoidon ja koulunkäynnin/opiskelun yhteensovittamisessa
 • kun tarvitaan lisätietoa ravitsemukseen ja syömiseen liittyvistä asioista
 • kun halutaan tukea tupakoinnin vähentämiseen tai lopettamiseen tai apua päihdeongelmaan
 • kun halutaan keskustella kasvamisesta ja murrosiästä
 • kun halutaan keskustella seurusteluun ja seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista tai tarvitaan ehkäisyneuvontaa/ ehkäisyn aloittamista

Aika tulee varata terveyskeskuksesta, kun asia koskee

 • vapaa-ajan tapaturmien hoitoa
 • sairaanhoidollisia asioita (esim. korva- ja silmätulehdukset)
 • pitkäaikaissairauksien seurantaa
Sauvon kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma 2018-2021