Sauvon kunnan venepaikat

Kunnalla on vuokrattavia venepaikkoja Rantolan ja Osmalahden pienvenesatamissa.

 

Sauvon kunnan venelaituripaikkojen käyttösäännöt ja vuokrasopimusehdot

 

1. Venepaikkaa haetaan sähköisesti. Vuokralaisen on ilmoitettava itseään koskevat henkilö-, osoite-, kotipaikka, laskutus- ja muut yhteys-tiedot venepaikkaa haettaessa. Tarjottu venepaikka tulee vastaanottaa 7 vuorokauden kuluessa tarjouksen saamisesta. Osoitteen ja muiden yhteystietojen muuttumisesta on ilmoitettava välittömästi Sauvon kunnan tekniseen toimeen.

2. Venepaikan vuokraoikeus tulee voimaan ja avain luovutetaan vasta sen jälkeen, kun vuokralainen on maksanut kunnanvaltuuston vahvistaman venepaikkavuokran kokonaisuudessaan. Eräpäivä on ehdoton. Sauvon kunta katsoo vuokrasopimuksen vuokralaisen puolelta irtisanotuksi, mikäli vuokralainen ei ole maksanut tämän sopimuksen mukaista venepaikkamaksua eräpäivään mennessä. Vuokrasopimus on voimassa aina yhden veneilykauden kerrallaan.

3. Veneilykausi alkaa Sauvon kunnan venesatamissa vuosittain 1.4. ja päättyy 31.11. Kunta pidättää oikeuden muuttaa veneilykauden aloitus- ja loppumisaikaa sääolosuhteiden tai sataman kunnostustöiden vaatimusten mukaisesti. Vene on poistettava venepaikasta 31.11. mennessä tai ennen meren jäätymistä.

4. Vuokralainen saa kiinnittää veneensä ainoastaan hänelle vuokrattuun venepaikkaan.

5. Vuokralaisella ei ole oikeutta tilapäisestikään luovuttaa tai vuokrata venepaikkaa kolmannelle.

6. Venettä laituriin kiinnitettäessä tai siitä irrotettaessa sekä veneen laiturissa kiinni ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Veneen sivuilla on myös käytettävä riittävästi suojaimia. Vene on aina kiinnitettävä laituriin huolellisesti ja pitävästi sekä vuokralaisen on käytettävä tarvittaessa kiinnitysköysissä joustimia.

7. Veneen säilyttäminen venepaikalla sekä vesillä liikkuminen venelaiturialueella tapahtuu vuokralaisen omalla vastuulla. Kunta ei vastaa sataman alueella mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, esimerkiksi alueelle pysäköityjen ajoneuvojen tai alueella olevien veneiden törmäys-, ilki-valta- tai sääolosuhdevahingoista tai veneiden pohjakosketuksista.

8. Kunnalla on oikeus poistaa veneilykauden aikana väärin kiinnitetyt veneet, esimerkiksi väärällä venepaikalla tai maksutta olevat veneet, paalutus- ja korjaustöiden tiellä olevat veneet ja rakenteet, esim. laiturille luvatta tehdyt rappuset. Vuokralaisella ei ole oikeutta kiinnittää laitureihin mitään johtoja, rakennelmia tai laitteita eikä laitureilla saa säilyttää mitään venepaikan käyttöön liittyvää irtainta.

9. Veneiden kuljetusvälineiden yli vuorokauden säilytys satama-alueella on kielletty.

10. Venettä ei saa säilyttää venepaikalla veneilykauden päätyttyä. Kunnalla on oikeus poistaa veneilykauden päättymisen jälkeen venepaikalla oleva vuokralaisen vene tämän kustannuksella.

11. Roskia saa sijoittaa vain niitä varten varattuihin astioihin. Jätepisteissä oleviin jäteastioihin saa tuoda ainoastaan venepaikkojen veneistä tulevaa tai alueella säilytettävän veneen kunnostamisesta syntyvää jätettä.

12. Jäteöljyt ja muut vaaralliset jätteet tulee toimittaa vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.

13. Kunnalla on oikeus vuokralaisen kustannuksella poistaa alueelle tuotu tai sinne kuulumaton irtain omaisuus toimittamalla arvoton tava-ra kaatopaikalle tai muutoin hävittää se. Kunnalla on myös oikeus myydä sellainen irtain omaisuus, jolla on myyntiarvoa julkisella huutokaupalla tai muulla soveltuvalla tavalla.

14. Vuokralainen voi kirjallisesti irtisanoa venepaikan vuokrasopimuksen. Jo maksettua venepaikkamaksua ei palauteta, jos irtisanominen tapahtuu kunkin kalenterivuoden toukokuun viimeisen päivän jälkeen.

15. Venepaikan avain tulee palauttaa Sauvon kunnan tekniseen toimeen irtisanomisen yhteydessä. Mikäli avainta ei palauteta irtisanomisen yhteydessä, venepaikan kausimaksu peritään kokonaisuudessaan.

16. Venepaikan haltija sitoutuu ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista satama-alueella ja laitureissa välittömästi Sauvon kunnan tekniseen toimeen, ja tarpeen vaatiessa sitoutuu ehkäisemään lisävahinkojen syntymistä.

17. Mikäli vuokralainen rikkoo tai laiminlyö näissä sopimusehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan olennaisesti, eikä korjaa menettelyään kohtuullisessa ajassa, kunta voi purkaa vuokrasopimuksen. Tällaisessa tapauksessa jo maksettua venepaikkamaksua ei palauteta.

Tekninen ja ympäristölautakunta 15.9.2020 §76

 

Venepaikan hakeminen

Sauvon kunnalla on vuokrattavia venepaikkoja Rantolan ja Osmalahden pienvenesatamissa.

Venepaikat ovat suosittuja, joten paikkaa voi joutua jonottamaan pitkään. Paikkoja tarjotaan sopivaa paikkaa jonottaville sitä mukaa, kun niitä vapautuu.  Helpoimmin paikka löytyy pienelle veneelle. Venepaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella. 

Venepaikkoja koskeva rekisteriseloste