Maa-ainesten ottaminen

Maa-aineslakia (MAL 555/1981) sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on oltava lupaviranomaisen myöntämä lupa. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti toimivaltaiselta viranomaiselta, joka Sauvon kunnassaon tekninen ja ympäristölautakunta. Lupaa voi hakea yksityishenkilö, yksityisoikeudellinen yhteisö tai julkisyhteisö kuten kunta tai valtio. Luvan hakijan tulee olla alueen omistaja tai muu haltija kuten maanrakennusyrittäjä, jolla on oikeus alueen maa-ainesten hyödyntämiseen.

Ottamistoiminnan jälkihoidon tavoitteena on vähentää ottamistoiminnan haitallisia vaikutuksia pohjaveteen ja sopeuttaa ottamisalue luontoon ja maisemaan. Jälkihoito edellyttää usein tapauskohtaista suunnittelua, jossa otetaan huomioon kyseisen alueen erityispiirteet ja luonnonolot.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä kivenlouhinta ja murskaamo tarvitsevat lisäksi ympäristösuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Käytännössä on suositeltavaa, että maa-aineslain mukainen lupahakemus käsitellään ensin ja että louhimisen ja ottamisalueelle sijoitettavan murskaamon ympäristövaikutukset selvitetään jo maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen yhteydessä.

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Kotitarveotto

Kotitarveottoa on maa-ainesten ottaminen omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen eikä edellytä maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa. Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarpeena voidaan pitää maa-ainesten ottamista tilan normaaliin rakennustoimintaan, salaojitukseen tai tilusteiden kunnossapitoon. Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi esim. naapurille tai tiekunnalle ei ole mahdollista ilman lupaa.

Kotitarveotosta pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kotitarveottamista voivat harjoittaa yksityishenkilöiden lisäksi mm. maatalous-yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt, mikäli ottamistoiminta muutoin on kotitarvekäytön määritelmän mukainen.

Ilmoitus maa-ainesten kotitarveottoon