Lomakkeet

Tältä sivulta löydät Sauvon kunnassa käytössä olevia lomakkeita

Asuminen ja rakentaminen

Vuokra-asuntohakemus
Rakennusjärjestys 2002
Rakennus- ja toimenpidelupahakemus, toimenpideilmoitus
Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja vireilletulosta
Rakennusluvan jatko
Rakennushankeilmoitus, RH1, RH5
Asuinhuoneistojen ilmoittaminen, RH2
Vastaava työnjohtajahakemus
Työmaan tarkastusasiakirja
Rakennustapaselostus lämpökaivon poraamiseen
ilmoitus purkujätteestä
Sauvon vesihuolto, liittymishakemus täytettävä
Sauvon vesihuolto, liittymishakemus tulostettava
Työkonepalvelutarjouslomake 2020
Konekohtainen tarjous
Maisematyölupa
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
RH1 Lomake Digi- ja väestötietovirasto

Nuoriso

Seutukunnallisen nuorisokortin hakemus

Kulttuuri

Sauvon Elopäivät 2019
Torin varauslomake (word)
Torin varauslomake (pdf)

Kirjasto

Liikunta

Saattajakortin hakemuslomake

Opetus

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Hakemus vammaispalveluja varten
Hakemus vammaispalveluja varten Doc
Lastensuojeluilmoitus ilmoitusosa
Toimeentulotukihakemus
Opas toimeentulotuen hakijalle

Vanhuspalvelut

Hakemus palvelu/laitoshoitoasumista varten Doc
Hakemus palvelu/laitoshoitoasumista varten

Varhaiskasvatus

Ilmoittautumislomake esiopetukseen
Varhaiskasvatushakemus
Tuloselvityskaavake
Varhaiskasvatuksen irtisanomislomake

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö

Ympäristö

Selvitys jätevesijärjestelmästä
Yhteenveto jätevesisuunnitelmasta
Ruoppaus- ja niittoilmoitus
Ilmoitus betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä
Ympäristölupahakemuksen lomakkeet ja ohjeet
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta
Lannan aumausilmoitus
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteissa

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö