Sauvon kirjastotalon historia

kirjasto historia 1.jpg

Sauvon kirjasto muutti lokakuussa 2005 Sau­von vanhaan meijeriin peruskorjattuihin tiloi­hin. Kir­jastotaloon rakennettiin myös kunnan nuorisotilat. Käyttämällä Sauvon vanhaa ra­kennuskantaa perus­korjattuna uuteen käyt­tötarkoitukseen voitiin säi­lyttää paikallishisto­riallisia arvoja sekä luoda kir­konkylän kes­kustan rakennuskannasta monipuoli­sesti eri ajallisia kerrostumia edustava kokonaisuus.                  

Wintersin tilaan (Ylä-Vintersin) kuuluu 1800-lu­vulla rakennettu entinen pakarituparaken­nus, 1850-luvulla rakennettu entinen tilan päärakennus sekä 1905-06 Sauvon ja Karu­nan osuusmeijeriksi muu­tettu Wintersin talon kivinavetta. Entisessä Winter­sin tilan päära­kennuksessa asuivat meijeriaikana mm. meijerin isännöitsijä, mestari ja apulaiset. Ra­kennuksessa oli myös meijerin konttori.  

Pakarituparakennus toimi meijerin harjoitteli­joiden asuntona, koska kirkonkylän meijeri oli myös ope­tusmeijeri. Wintersin kivinavettaan asennettiin höyryvoimalla toimiva separaattori ja välineet mai­don pastörointia varten. Alussa meijeriin kuului 62 jäsentä. Meijerissä tuotet­tiin aluksi maitoa ja voita kunnes vuosina 1916-17 toiminta laajennettiin juuston tuo­tantoon. Uutta juustolaa varten meijeri osti Lautkankareen tilalta kivinavetan, joka puret­tiin ja siirrettiin kirkonkylään vanhan meijerin yhtey­teen. Laajennuksen seurauksena mei­jeri kasvoi kooltaan valtakunnallisesti suu­rempien meijerien joukkoon.  

Meijerin yhteyteen rakennettiin 1930-luvulla sikala, jossa käytettiin sikojen ravintona juustonvalmistuksessa jäävää heraa. Meijeri­rakennuksen peruskorjaus ja koneis­tuksen sähköistäminen aloitettiin v. 1939. Samana vuonna purettiin pihassa ollut suuri nelikulmainen savu­piippu. Osuusmeijerin yh­tey­dessä ollut sikala lope­tettiin v. 1946 kan­natta­mattomana, mutta aloitettiin uudel­leen v. 1948. 

Meijeritoiminta päättyi kirkonkylässä v. 1955, kun Sauvon ja Karunan osuusmeijeri luovutti korvausta vastaan tuotantolaitoksensa Salon Seudun Osuus­meijerin käyttöön vuoden 1960 alkuun asti. Meije­ritoimintaa ei kuitenkaan päätetty jatkaa Sauvossa ja toiminta lopetet­tiin elokuussa 1955. Vuonna 1965 Marco Ca­lifornia osti paikan teollisuuskäyttöön. Tehdas siirsi toimintansa pois Sauvosta v. 1983. Tehtaan lopettaminen oli kova isku Sauvolle, sillä se oli kunnan tärkeimpiä työn­antajia. Ra­kennuksella oli 1980-1990-luvuilla useita omistajia ennen kuin se siirtyi kunnan omis­tukseen 2000-luvun alussa.

Sauvon meijeri PV3.jpgSauvon meijeri PV1.jpgSauvon meijeri PV2.jpg