Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös: Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin

Sivistys 16.2.2021

1. Asia

 

Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen Sauvon koulukeskuksessa

 

2. Asianosaiset

 

Sauvon koulukeskuksen oppilaat ja henkilökunta

 

3. Selostus asiasta

 

Paimion - Sauvon alueen COVID-19 tilanne on viimeisen kahden viikon ajalta heikentynyt edelleen huolestuttavasti. 15.2.2021 todettiin alueella 16 uutta tartuntaa ja runsaasti altistumisia. Paimion - Sauvon kansanterveyskuntayhtymän yhtymähallitus on kokoontunut 16.2.2021 ja on yksimielisesti päättänyt paikallisen epidemiologisen tilannearvion perusteella sulkea peruskoulut 4. - 9. luokkien osalta ajalla 17.2. - 7.3.2021.

 

Koulujen sulkeminen ei koske erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden tai valmistavan opetuksen oppilaita. Päätös koskee kaikkia Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan perusopetuksen kouluja.

 

Sauvon sivistyslautakunta on 21.1.2021 päättänyt jatkaa toimivallan siirtoa eteenpäin sivistysjohtajalle poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä päätettäessä. Päätös edellyttää aina lausuntoa tartuntatautilain mukaiselta viranomaiselta.

 

4. Perustelut

 

Perusopetuslaki 20 a § Poikkeukselliset opetusjärjestelyt, Paimion-Sauvon KTKY:n hallitus 16.2.2021, 22 § Covid -19 pandemiatilanne ja sen vaatimat toimenpiteet, Sivistyslautakunta 21.1.2021 5 § Päätösvallan delegointi poikkeuksellisissa opetustilanteissa ajalla 1.1.-31.7.2021

 

5. Päätös

 

Sauvon koulukeskuksen vuosiluokkien 4.-9. perusopetuksessa siirrytään perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ajaksi 17.-19.2. ja 1.-5.3.2021. Päätös ei koske erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen.

 

6. Päätöksen

    voimaantulo

 

heti

 

7. Viranomaisen

    allekirjoitus

 

 

 

Elli Sainio

sivistysjohtaja

                                          

8. Nähtävilläolo

16.2.2021-

 

9. Tiedoksi

 

Sauvon koulukeskus, Sauvon kunnan sähköinen ilmoitustaulu, Sauvon sivistyslautakunta

 

 

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE

 

Tähän päätökseen saa jokainen hakea muutosta sillä perusteella, että se loukkaa hänen oikeuttaan. Muutosta haetaan tekemällä päätöksestä oikaisuvaatimus

osoitteella:

                      Sauvon sivistyslautakunta

                      Vahtistentie 5, 21570 Sauvo

 

14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksen tiedokseen pöytäkirjanotteella, tiedoksisaantipäivää lukuun­ottamatta. Muiden osalta oikaisuvaatimusaika alkaa päätöksen nähtävilläolosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

                      - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

                      - päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

                      - miltä osin päätökseen oikaisuvaatimus kohdistuu ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä

                      - oikaisuvaatimuksen perusteet.

 

Oikaisuvaatimus on hakijan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava.  Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös laati­jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.  Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon vaatimus kohdistuu, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta aika oikaisuvaatimuksen tekemiseen on luettava.   

 

Oikaisuvaatimus osoitetaa sivistyslautakunnalle ja toimitetaan Sauvon kunnanvirastoon ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.  Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.  Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähet­tää postitse tai lähetin välityksellä.  Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen viraston aukioloajan päättymistä.